This site belongs to Iranian Canadian Congress Members Association (ICCMA).
ICCMA tries to gather and keep all information related to ICC.

این سایت سعی دارد که کلیه اطلاعات مربوط به کنگره ایرانیان را جمع آوری و نگاهداری نماید
Medi Shams
May 1 at 4:21pm

سانسور ویدئو های جلسه پرسش و پاسخ

     
     

آیا فکر نمیکنید که اولن وقت آن رسیده و دومن راه حل دیگری جز برخورد قانونی با خلافکاری های هییت مدیره باقی نمانده است؟ - حزبی عمل نمودن، خود را نماینده کل کامیونیتی قلمداد کردن، و از طرف افراد دیگر سخن گفتن - حذف اطلاعات دو سال کنگره از سایت - عدم رعایت مفاد اساسنامه از جمله عدم حمایت از کاندیدا های ایرانی کانسرواتیودر انتخاباتی که در جریان میباشند - حذف، تحریف در نمایش فیلم های جلسه "پرسش و پاسخ" و احساس مالکیت شخصی کردن آنچه به تمام اعضاء تعلق دارد و بسیاری از موارد دیگر که کم و بیش همگی از آنها اطلاع داریم. در ضمن از امیر و رضا که بار به گوش رساندن اعتراضات ما را در این جلسه بر دوش داشتند تقاضا دارم که با ارسال ایمیلی به هییت مدیره از آنها بخواهند که کل سخنان آنها بدون سانسور به نمایش گذاشته شوند. لطفن از طریق پیام شخصی و یا تلفن 416-512-9915 همفکری نمائیم. ________________________________________________

این ایمیل را چند لحظه پیش برای هییت مدیره ارسال داشتم: دوشنبه اول ماه می 2017 هییت مدیره کنگره ایرانیان، بنا به در خواست بیژن احمدی، فیسبوک، ویدئوی سخنان رضا سپهر اصفهانی که توسط اینجانب در صفحه "همبستگی و حمایت" به مشارکت گذاشته بود را حذف کرده است. لطفن به موارد خلاف ذیل توجه و هر چه سریعتر در رفع آنها اقدام شود. در غیر اینصورت راه دیگری جز اقدام قانونی برای اینجانب و دیگران باقی نخواهد ماند: 1- حذف حدود 80 دقیقه از جلسه "پرسش و پاسخ" که در تاریخ 5 فوریه در سیویک سنتر نورت یورک برگزار شد، سانسور و تحریف تلقی شده و غیر قانونی میباشد. 2- در بخش های به نمایش گذاشته شده نیز سانسورهائی صورت گرفته که آنها نیز تحریف و غیر قانونی میباشند. 3- اگر ممانعت از فیلمبرداری از جلسه "پرسش و پاسخ" و در انحصار گرفتن آن توسط هییت مدیره با هدف سوء استفاده و نمایش دادن بصورت دلخواه آن جلسه بوده، آن نیز میتواند خلاف با برنامه ریزی قبلی تلقی شود. 3- در انحصار داشتن ویدئو های این جلسه نمیتوانند دلیل کافی برای مالکیت آنها توسط هییت مدیره باشد. این فیلم ها به کلیه اعضاء تعلق داشته، بخصوص که منطقی مینماید که هر کدام از سخنرانان حق استفاده از بخشی را که خود سخنگوی آن بوده اند را میبایست داشته باشند. خواهشمندم به این موارد هر چه سریعتر رسیدگی شده و اینجانب را از تصمیمات خود مطلع سازید. با تشکر مهدی شمس

 

 

2019

December

November

October

September

August

July

June

May

April

March

February

January

2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2016

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

2015
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2014
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2013
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2012
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January