This site belongs to Iranian Canadian Congress Members Association (ICCMA).
ICCMA tries to gather and keep all information related to ICC.

این سایت سعی دارد که کلیه اطلاعات مربوط به کنگره ایرانیان را جمع آوری و نگاهداری نماید
Medi Shams
January 3 at 6:15pm مداخله در امور سیاسی ایران

January 1 at 9:22am

ویدئو مصاحبه سلام تورنتو با بیژن احمدی در سال 2015

January 1 at 9:23am

January 1 at 9:23am خطاب به تایاز فخری
Saeid Hosseinpour
Yesterday at 12:01pm نام کنگره ایرانیان
Iman Kamali Sarvestani  عکس العمل کنگره به وقایع اخیر ایران
January 1 at 10:46am
January 2 at 10:21pm بیانیه کنگره ایرانیان در رابطه وقایع اخیر در ایران
بعد از استعفای مروارید چه کسی سرپرستی روابط عمومی را به عهده گرفته است؟
Hooman Shirazi
January 2 at 9:38am همدلی با مردم ایران
January 2 at 1:10pm
Tayaz Fakhri
January 1 at 2:09pm وقایع ایران
Iranian Canadian
Congress (ICC)
January 2 at 10:07pm بیانیه کنگره ایرانیان در رابطه با وقایع ایران
January 2 at 10:13pm
   
   
     

ااولین بار در سال 2013 در مقالات و برنامه انتخاباتی ام عدم مداخله در امور سیاسی ایران را مطرح کردم. در هر چهار دوره بازبینی اساسنامه حضور داشتم. اصرار و پافشاری های من در این مورد را بعضی از دوستان لجبازی و خود رائی تلقی میکردند.

 

امروز اکثرن به این نتیجه رسیده ایم که مداخله در امور سیاسی ایران مشکل اصلی این نهاد میباشد. بعد از چهار سال تجربه به این نتیجه رسیده ام که عدم مداخله راه حل نیست. همانطور که بر سر تشخیص و تعیین منافع کامیونیتی مشکل داریم، تعریف امور سیاسی نیز مشکلات خود را به همراه خواهد داشت. بطور مثال حقوق بشر و یا حمایت از ایرانی کانادائی هائی که در ایران با مشکل روبرو میشوند را نمیتوان غیر سیاسی تلقی کرد و یا نادیده گرفت.

باید در ساختار کنگره تغییرات اساسی بوجود آورد. به شرح مختصری از آن در این رابطه میپردازم:


- کلیه فعالیت های کنگره میبایست از طریق کمیته های متشکل از داوطلبین صورت بگیرند.
- هیچ محدودیتی برای شرکت داوطلبین در کمیته ها و یا تشکیل کمیته ها نباید وجود داشته باشد.
- هر کمیته به سرپرستی یکی از اعضای هییت مدیره فعالیت خواهد کرد.
- سرپرست، رابط میان کمیته و هییت مدیره است.
- سرپرست در گفتگو ها شرکت میکند ولی نقشی در تصمیم گیری ها ندارد.
- بوجود آوردن تسهیلات یکی دیگر از وظایف سرپرستان کمیته ها میباشد.


در کامنت ها توضیح خواهم داد که از این طریق دیگر لزومی نیست که هییت مدیره ها بیانیه صادر کنند، نظر سنجی نمایند، فعالیت های کنگره را در انحصار خود داشته باشند و یا بسیاری نکات مثبت دیگر. با این امید که بازنگری اساسنامه را هر چه زودتر آغاز کنیم و محیط را برای انتخاباتی مثبت تر آماده کنیم.

 

من حتی عضو کنگره نیستم که بخواهم در انتخابات بعدی شرکت کنم، ولی از همین امروز مبارزات انتخابی برای به چالش کشیدن کاندیدا های سال آینده را آغاز میکنم. از اینرو از همه دعوت میکنم که به انجمن اعضای کنگره ایرانیان بپیوندیم.

 

 

2019

December

November

October

September

August

July

June

May

April

March

February

January

2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2016

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

2015
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2014
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2013
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2012
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January