This site belongs to Iranian Canadian Congress Members Association (ICCMA).
ICCMA tries to gather and keep all information related to ICC.

این سایت سعی دارد که کلیه اطلاعات مربوط به کنگره ایرانیان را جمع آوری و نگاهداری نماید
Medi Shams
December 5, 2012  ادامه حمایت ها از نسرین ستوده
     
Iranian Canadian
Congress (ICC)
   
   
   

با اینکه اعتصاب غذای نسرین و منع ممنوعیت از مهرابه پیروزی بزرگی تلقی میشود، فعالیتهای ما تا آزادی نسرین و کلیه زندانیان سیاسی ادامه خواهد داشت. وعده ما روز شنبه با دلی مملو از شور و شادی، که خطر جانی و حتمی از نسرین ما، سمبل مبازه و سرچشمه همبستگی کلیه هموطنان انسان دوست، دور شده است. باشد که بزودی زود آزادی اش را دست در دست جشن بگیریم.

 

2019

December

November

October

September

August

July

June

May

April

March

February

January

2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2016

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

2015
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2014
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2013
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2012
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January