This site belongs to Iranian Canadian Congress Members Association (ICCMA).
ICCMA tries to gather and keep all information related to ICC.

این سایت سعی دارد که کلیه اطلاعات مربوط به کنگره ایرانیان را جمع آوری و نگاهداری نماید
Medi Shams

October 1 at 10:56am

عوامفریبی

Iranian Canadian Congress (ICC)

October 1 

سیمرغ
Farideh Smith October 4 at 9:29pm

حذف کامنت ها ی فریده

CPAC

Video

ویدئو کنفرانس خبری در اتاوا

سلام تورنتو این هفته به مقایسه تعداد امضاء های جمع آوری شده در رابطه با بازگشائی سفارت و عدم بازگشائی سفارت پرداخته است. بدون آنکه اشاره ای به پتیشن دیگری که در ماه آپریل تهیه شده بود کند، که به نحوی مخالفت با بازگشائی سفارت بوده و تعداد 16908 امضاء جمع آوری کرده بود. البته این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که حدود سیصد هزار ایرانی در کانادا سکونت دارند.

این مرا به یاد داستانی میاندازد که در دبستان های ایران در زمان ما تدریس میشد. قصه معلمی بود که سعی میکرد خواندن و نوشتن به کودکان بیاموزد. کدخدا هم که موقعیت خود را در خطر دیده بود شکل مار را بر روی کاغذ کشیده و از عوام تائیدیه میگرفت. یا به نحوی در آن زمان و مکان برای پتیشن خود امضاء جمع آوری میکرد. این وسط هم کسانی بودند که سعی میکردند در مسیر رودخانه شنا کنند.

اعتراف میکنم کار من هم اینجا نوعی عوام فریبی میباشد. ولی چه میشود کرد؟ برای بوجود آوردن آگاهی از رفتار کدخدا بیژن باید از روش های قابل فهم عوام استفاده نمود. فرق من و سلام تورنتو در اینست که ایشان نیازی به آموختن شنا ندارد چون در مسیر آب حرکت میکند. ولی من مجبورم که هر روز به خود آموزش بیشتری دهم تا نحوه تفکر عوام مرا در جهت خود قرار ندهد.
http://salamtoronto.ca/?p=35030

 

 

2019

December

November

October

September

August

July

June

May

April

March

February

January

2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2016

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

2015
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2014
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2013
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2012
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January