| ICC Club | Abstracts  |  2019 |

|  01 | 02 |  03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

چکیده ها

October

نظر وکیل مشاور بهروز آموزگار

" از نظر ما عملکرد آقاى بنائى در تاریخ ٣٠ سپتامبر ٢٠١۴ هنگامی که ایشان از کاندیداى ایتالیایی کانادایى رقیب  کاندیداهای ایرانى-کانادایى حمایت کردند در تضاد با وظائف قانونى ایشان به عنوان مدیر و مسئول کنگره قرار دارد.".


111029-1

در رابطه با کامیونیتی و کنگره، اختلاف سنی، حجابی بر رودررویی دو نسل و دو فرهنگ است،
 قبل و بعد از جمهوری اسلامی.

اگر به جای
 یونس زنگی آبادی، محسن خانیکی، و بیژن احمدی، افرادی همچو
 
تایاز فخری، مهدی صمدیان و مهران فرازمند،

 در صف اول قرار میگرفتند، بیشک نه تنها تصویر بلکه ماهییت برخورد ها به گونه ای دیگر بود.


111026-2

اگر داور و قوانین وجود نداشت یک کشتی هیچوقت تمامی نداشت. نه خاک شدن و نه ضربه فنی معنی نداشت. حریف مرده هنوز منم منم میکرد و روحش روح حریف را طلب میکرد. البته این تا زمانیست که نفس بر ما حکم میکند.


111026-1

 

5- یازده سال از وجودیت کنگره میگذرد. هم کامیونیتی تغییر کرده و هم ما دارای تجارب زیادی شده ایم.

6- در نتیجه اساسنامه باید بازبینی شود.

7- قبل از بازبینی اساسنامه لازم است که ما نحوه نگرش خود را بازبینی کنیم

8- مشارکت حداکثریتی - اعضاء محوری  میبایست دو رکن اساسی این نهاد باشند.


111025-1

یا اینکه باید به مراجع قضایی با هزینه های زمانی و مالی سنگین متوسل شویم و یا اینکه با مشارکت جمعی، صراحت بیان و حضور، نظامی را بوجود آوریم که همه بدانند و هوشیار باشند که باید جوابگوی اعمالشان باشند؟


111021-1

1-همه ایرانی-کانادایی ها بصورت طبیعی میبایست عضو کنگره به حساب آیند.

2-به عضویت در آمدن فقط برای در اختیار گذاردن اطلاعات تماس باید باشد.

3-در نهادی که بر پایه کار داوطلبانه بنا شده است، نباید نیاز به انتخابات باشد.

4- فرهنگ سازی غیر از تغییر در نحوه نگرش نیست. و آنهم از خود ما شروع میشود.


111024-2

در رابطه با پدیده های اجتماعی آیا انتظار ما میبایست بیشتر از افراد عادی باشد یا از فعالان، افراد برجسته، سرشناس، رهبران و رسانه ها؟ اگر بیاندیشیم وبر زبان نیاوریم، یا اینکه در محافل خصوصی بر زبان بیاوریم و در جمع آنرا پنهان کنیم، آیا این نشان از عدم شناخت خود و یا کمکاری در کمک به جمع برای فرهنگ سازی نیست؟ آیا فرهنگ سازی از خود ما نباید آغاز شود؟

111020-1

- آیا جواب دادن به این سئوال که این ویدئو را چه کسی فیلمبرداری کرده به این سختی است؟
- دلیل جواب ندادن به این سئوال چیست؟
- آیا به فیلمبردار مربوط میگردد؟
- یا اینکه فیلمبردار اجازه افشای نامش را نداده است؟


111014-1

111013-1

مهمترین عامل چیست؟

 1- این عوامل کدامند؟

2- برنامه یک حزب؟ 

3- تبار، شخصیت، شناخت ما از کاندیدا، حوزه، موقعیت حزب، شرایط سیاسی- اجتماعی جهانی، ....... در چه درجه اهمیت قرار دارند؟ 


111011-2

شواهدی وجود دارند که از امکان همسویی مجید جوهری با منافع یک کشور بیگانه میگویند. رضا مریدی با عدم حمایت از ایشان منافع کانادا را به منافع حزب اولویت داده است.

191013

 

فرق میان رهبران جامعه با افراد عادی در چیست:

1- تشخیص درست و غلط ورای باورهای اجتماعی
2- داشتن شهامت و توانایی جابجایی خطوط قرمز، آنچه برای اکثریت جامعه سنگینی میکند.


111011-1

هدف مریدی هر چه باشد با این حرکت پیام لازمی را به همه احزاب میرساند که اجازه ندهند

 هر کس و ناکس

 پیام آور حزب باشد!


111009-1


من از همه دعوت و پیشنهاد میکنم که گفتگو و طرح سئوالات را از هم اکنون آغاز کنیم:

5- آیا چهار متقاضی کار خود را پایان یافته میدانند؟

6- در انتخاباتی که در پیش داریم چهار متقاضی قصد دارند که چه نقشی را ایفاء کنند؟

7- همزمان شدن پایان این اقدام قانونی با انتخابات، آیا چهار متقاضی را در وضعیتی قرار نداده است که به اجبار در انتخابات شرکت کرده، به هییت مدیره پیوسته، و به سامان دادن شرایطی که ناخواسته ناشی از فعالیت های آنها هم میباشد بپردازند؟

8- شاید این خواسته نابجایی از این چهار نفر باشد، ولی اگر شرایط استثنائی کنونی آنرا دیکته میکند، چطور؟

111004-2

9- آیا امکان مذاکره و توافق با هییت مدیره و حامیان آنها وجود دارد؟

10- آیا چهار متقاضی آمادگی آنرا دارند و موافقند که اولین قدم را در این جهت بردارند؟

11- همزمانی پایان این اقدام قانونی، مجمع عمومی و انتخابات، آنهم در بد ترین شرایط کنگره، موقعیت حساسی را بوجود آورده اند که درکوتاه مدت میتوانند تاثیراتی را بر ماحاصل تلاش چهار متقاضی داشته باشند.

در این مرحله با در نظر گرفتن شرایط و زمان کوتاه تا انتخابات مناسب ترین حرکت چیست؟

-         هر فرد آنچه را که صلاح میداند انجام دهد؟

-         اقدام جمعی؟ کدام؟

`
111004-3
?
چرا بخش گفتگو های صفحه اونت بلاک شده است

111002-1

 

من از همه دعوت و پیشنهاد میکنم که:

1- در اطلاعت رسانی این گردهمایی سهیم شده و اطلاعیه این ایونت را در صفحات خود به اشتراک بگذاریم.

2- در این گردهمایی شرکت کرده و دیگران را نیز تشویق کنیم که به ما بپیوندند، بخصوص مخالفین و بخصوص اگر سئوالاتی دارند.

3- گفتگو بین خودمان را از هم اکنون آغاز کنیم، سئوالاتمان را مطرح که چهار متقاضی آمادگی بیشتری جهت جوابگویی داشته باشند.

4- با گفتگو و طرح سئوالاتمان این گردهمایی را از همین لحظه وارد مرحله بعدی که همانا ترویج فرهنگ گفتگو، تفاهم و تصمیم گیری های جمعی است، بسازیم.

111004-1

Last Edited 12/12/2019 - No copyright on this site. For all comments on this site info@iccma.ca