| ICC Club | Abstracts  |  2019 |

|  01 | 02 |  03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

چکیده ها

September

فرهنگ سازی آموزش و آموختن بوجود آوردن نظام

1-    چگونه میتوانیم گردهمایی هایمان را هدفمند کنیم؟

2-    چگونه میتوانیم گردهمایی هایمان را دموکراتیک کنیم؟

3-  چگونه میتوانیم مشارکت را در گردهمایی مان افزایش دهیم؟
4 - چگونه میتوانیم در گردهمایی مان شنیدن را بیاموزیم؟
5- چگونه میتوانیم در خلاصه ترین بیشترین را بگوییم؟

6- چگونه میتوانیم گردهمایی مان را به چیزی شبیه به جلسات هییت مدیره نزدیک سازیم؟
7- چگونه میتوانیم گفتگوهایمان را به گونه ای هدایت کنیم که در پایان به عمل مبدل گردند؟
8- چگونه میتوانیم گردهمای هایمان را فراگیر کنیم؟
9- چگونه میتوانیم گفتگو هایمان را برای آنهاییکه حضور نداشتند قابل استفاده سازیم؟
10- چگونه میتوانیم از قبل افراد را با موضوع گفتگو ها آشنا سازیم؟
به علاوه سئوالات شما که به این لیست اضافه خواهید کرد ........

190929-1

 مزایای داشتن حداکثر تعداد نامزدهای انتخاباتی

1- به دست آوردن تجربه برای شرکت در انتخابات بعدی
2- مشکل ساختن مهندسی انتخابات
3- بالا بردن سطح مناظره های انتخاباتی
4- بوجود آوردن هیجان و رقابت های بیشتر
5- فراگیر شدن بیشتر کنگره از طریق جلب دوستان و اقوام
6- تنوع بیشتر برنامه های انتخاباتی
7- امکان مطرح کردن نظرات و ثبت آنها
8- نظارت و محدود کردن مداخله های نامربوط هییت مدیره

9- ترغیب شدن دیگران برای نامزد شدن در انتخابات

 نامزدی در انتخابات نباید همیشه با 
 هدف پیوستن به هییت مدیره باشد

190928-1

لیست 1000 نفره
 حاوی چه اسامی!، چه اسرار! و چه خلاف هایی! بود که برای فاش نشدن آنها بعضی ها حاضر شدند هزاران دلار خرج کنند، خفت و خاری را تحمل کنند، تهدید کنند، استعفا دهند
  تا به دست دیگران نیافتد؟!؟

190927

آیا زیر فشار گذاشتن دولت توسط یکی از نمایندگان پارلمانی وابسته به همان حزب از طریق طومار بد تر از لابیگری نیست؟

190918-1

بر این باورم که با حداقل افزایش مشارکت جمعی میتوان تاثیرات زیادی بر جامعه گذاشت. بطور مثال ورای باور هایمان یک چنین نامه هایی میتوانند با کم ترین هزینه بیشترین تغییرات را بوجود آورند.

احتیاج به چیست که بدون هیچگونه تشکل و گفتگو افراد خود به خود به چنین اقداماتی دست بزنند؟ 

"آگاهی، شعور، حس تعلق ارگانیک"!؟

190913

 

Last Edited 12/12/2019 - No copyright on this site. For all comments on this site info@iccma.ca